Algemene voorwaarden - Speechen met Storytelling

Speechen met Storytelling

Leer goed presenteren als je je producten/diensten beter wilt verkopen!

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.hansvanwoerkom.nl en alle daaraan verbonden sub-domeinen. De voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle diensten die door mij worden geleverd en de producten die ik via genoemde website verkoop. Daar waar Hans van Woerkom staat dient in voorkomende gevallen hansvanwoerkom.nl te worden gelezen.
 

Artikel 1: Algemeen

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de website gebruikt.
 2. Ik zal je de voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.hansvanwoerkom.nl.
 3. Ik heb het recht om de voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze voorwaarden van toepassing zal zijn.
 4. Afspraken die afwijken van deze voorwaarden zijn alleen geldig als ik deze afspraken schriftelijk met je ben overeengekomen.
 5. Als een deel van de voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

  Artikel 2: De website en onze dienstverlening
  1. Het doel van de website is informatie te verstrekken over de activiteiten die hansvanwoerkom.nl verricht en aanbiedt. Daarnaast hebben bezoekers de mogelijkheid om trainingen en programma’s te kopen en online te volgen.
  2. Ik ben geen partij bij afspraken die gebruikers onderling maken en derhalve niet verantwoordelijk voor afspraken die je met andere gebruikers maakt.
  3. Wanneer je een conflict krijgt met een andere gebruiker moeten jullie dit conflict zelf oplossen.
  4. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of opdracht tussen Hans van Woerkom en u.

            Artikel 3: Gebruiksregels van de website

            1. Je mag de website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet en regelgeving schendt.
            2. Je mag het volgende niet via de website verspreiden:

            – teksten of afbeeldingen die racistisch, beledigend, discriminerend of haat zaaiend zijn
            – ongevraagde reclame
            – foute of misleidende informatie
            – virussen, malware, spyware of andere software die is bedoeld om schade aan mijn computer of die van andere gebruikers aan te
              richten

 1. Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of jezelf op een andere manier voordoen als iemand anders.
 2. Je bent verplicht om de verkregen persoonsgegevens van iemand anders geheim te houden en deze gegevens niet te misbruiken.
 3. Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de website bedoeld is.
 4. Als je melding wilt maken van een gebruiker die de website misbruikt kun je een bericht sturen aan info@hansvanwoerkom.nl

 Artikel 4:  Beschikbaarheid van de website  

 1. Ik doe mijn uiterste best ervoor te zorgen dat de website beschikbaar is.
 2. Ik garandeer niet dat de website altijd foutloos werkt en beschikbaar is. Ik ben ook niet aansprakelijk voor schade geleden als de website niet of niet veilig werkt.
 3. Ik ben ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de website.

Artikel 5: Gebruikersaccount

 1. Je moet de inloggegevens van je account afschermen voor anderen en het aan jou gegeven wachtwoord geheim houden. Ik ga er van uit dat alles wat er gebeurt op of met jouw account door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.
 2. Als je denkt of weet dat jouw account misbruikt wordt dan moet je dat zo snel als mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.

Artikel 6: Totstandkoming van de opdracht

 1. De opdracht komt tot stand wanneer Hans van Woerkom de door u getekende opdracht/het door u getekende contract terug ontvangt.

Artikel 7: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door Hans van Woerkom gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifiek onderliggende opdracht.
 2. Als de opdrachtgever aan Hans van Woerkom gegevens verstrekt dan mag Hans van Woerkom er van uitgaan dat deze gegevens juist zijn en zonder voorbehoud worden verstrekt

Artikel 8: Prijs

 1. Hans van Woerkom mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. Als Hans van Woerkom genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de opdrachtgever het recht om de opdracht te annuleren.
  Reeds gemaakte kosten en of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op welke compensatie of schadevergoeding dan ook.
 3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Hans van Woerkom en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 9: Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever kan er ook voor kiezen om bij het kopen van het product gebruik te maken van de online betaalmogelijkheid (webshop) van hansvanwoerkom.nl

 1. Als opdrachtgever de factuur niet bijtijds betaalt is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente(als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente(als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente van het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van
  voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 2. Als opdrachtgever in verzuim is dan is hij tevens alle wettelijke buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Hans van Woerkom. Bij een factuurbedrag tot 267 euro zijn deze incassokosten 40 euro. Bij een hoger bedrag worden de wettelijke stappen in het kader van de WIK gevolgd.
 3. De volledige vordering van Hans van Woerkom op de opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als de opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt, de opdrachtgever failliet is verklaard of in surséance van betaling verkeert.

Artikel 10: Contractduur

        1. Hans van Woerkom en opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd tenzij partijen anders overeenkomen.

 1. De overeenkomst kan ieder moment zonder opzegtermijn door beide partijen worden beëindigd.

Artikel 11: Derden

        1. Hans van Woerkom mag werkzaamheden laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW, 7.407 BW en 7.409 BW zijn niet van
            toepassing.           

Artikel 12: Uitvoering opdracht

 1. Hans van Woerkom zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Hans van Woerkom mag de opdracht gefaseerd uitvoeren en de uitgevoerde onderdelen apart factureren.
 3. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Hans van Woerkom verstrekt die noodzakelijk zijn om de opdracht uit te voeren.
 4. Als opdrachtgever de noodzakelijke materialen of informatie niet tijdig verstrekt mag Hans van Woerkom de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortkomen uit de vertraging factureren.
 5. Hans van Woerkom is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Hans van Woerkom is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 13: Wijziging van de opdracht

 1. Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Hans van Woerkom kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Hans van Woerkom zal als dat mogelijk is, daarvan vooraf een prijsopgave doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de overeengekomen termijn van de opdracht wijzigen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Hans van Woerkom mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van opdrachtgever weigeren als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding

 1. Hans van Woerkom mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden die buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was, tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is kunnen partijen de overeenkomst ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 1. Hans van Woerkom mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Hans van Woerkom dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 15: Tussentijdse opzegging

 1. Als Hans van Woerkom de opdracht tussentijds opzegt dan zal Hans van Woerkom zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden tenzij de opzegging toerekenbaar is aan opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Hans van Woerkom extra kosten met zich meebrengt dan komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Hans van Woerkom mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in één van de volgende gevallen: opdrachtgever overschrijdt
  een betalingstermijn, opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling

Artikel 16: Overmacht

 1. Hans van Woerkom hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Hans van Woerkom kan tijdens de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 60 dagen dan mogen allebei de partijen de overeenkomst ontbinden zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als Hans van Woerkom zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen deel zelfstandige waarde heeft dan mag Hans van Woerkom het nagekomen deel factureren.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat Hans van Woerkom levert blijft eigendom van Hans van Woerkom totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 2. Opdrachtgever moet alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigendommen van Hans van Woerkom veilig te stellen.
 3. Als Hans van Woerkom zijn eigendomsrechten wil uitoefenen geeft opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Hans van Woerkom om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden zodat Hans van Woerkom deze terug kan nemen.

Artikel 18: Klachten

        1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk binnen 30 dagen melden.

 1. Als opdrachtgever een klacht bijtijds indient, schort dat zijn betalingsverplichting niet op.
 2. Als opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 1. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit is op tijd gemeld dan zal Hans van Woerkom de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 2. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is dan komen de kosten van Hans van Woerkom die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 19: Aansprakelijkheid

 1. Hans van Woerkom is alleen aansprakelijk voor directe schade van opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Hans van Woerkom.
 2. Hans van Woerkom is niet aansprakelijk voor schade doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Hans van Woerkom is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van 1500 euro.
 4. De aansprakelijkheid van Hans van Woerkom is beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien sprake is van grove schuld of nalatigheid van Hans van Woerkom.
 1. Hans van Woerkom is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade door het gebruiken van mijn website ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of wel ander wettelijk principe dan ook.
 2. Hans van Woerkom is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op de website, ongeacht of die informatie van mij komt of van derde partijen.
 3. Hans van Woerkom is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit fouten van derden of schade die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de website om redenen die buiten onze macht liggen.
 4. De verjaringstermijn van alle vorderingen tegen Hans van Woerkom is één jaar.

Artikel 20: Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Hans van Woerkom voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Hans van Woerkom toerekenbaar is.
 2. Als derden Hans van Woerkom aanspreken zal opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als opdrachtgever geen maatregelen neemt mag Hans van Woerkom daar zelf toe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Hans van Woerkom komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 21: Intellectueel eigendom

 1. Hans van Woerkom behoudt alle rechten op de door hem gemaakte documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog
  verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren, aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel dan waarvoor ze door Hans van Woerkom verstrekt zijn.
 3. Je geeft mij toestemming om content die je uploadt onbeperkt te gebruiken. Deze toestemming is niet exclusief, kosten en rechten vrij, overdraagbaar en wereldwijd.
 4. Door deze website te gebruiken verklaar je dat je het intellectueel eigendom hebt over informatie die je uploadt en media die je uploadt op de website of je bent bevoegd om de media die je uploadt met mij en andere gebruikers te delen.
 5. Je mag de inhoud van de website niet delen, verkopen of exploiteren op welke manier dan ook.

Artikel 22: Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking zal Hans van Woerkom alle informatie van opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Hans van Woerkom zal de informatie die door opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Hans van Woerkom optreedt in een
  procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Hans van Woerkom niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 23: Privacy Policy

           Hans van Woerkom beschermt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming
           (AVG). Je kunt voor meer informatie daarover onze Privacy Policy raadplegen.      

Artikel 24: Annuleringsbeleid inclusief opzegbeleid

            Op mijn gratis producten is er geen retourbeleid/annuleringsbeleid. Op mijn betaald producten zoals mijn feedbackvideo i.c.m. een
            inspiratiegesprek en mijn storytelling traject van twee maanden geldt een niet-goed-geld terug garantie van 14 dagen. Klanten hebben
            recht op een opzegtermijn van 14 dagen.

Artikel 25: Toepasselijk recht 

            Op deze Algemene Voorwaarden van Hans van Woerkom is het Nederlands recht van toeapssing. De bevoegde rechter in  
            voorkomende gevallen is de rechtbank Den haag.
Kunnen vertellen is goud!

NU downloaden als je graag wilt spreken met minder angst.
Inhoud: Voordelen van vertellen. Hoe vind je verhalen? Een handige aanpak als je een anekdote wilt vertellen. En meer.
Leestijd: 60 minuten
paperbackstanding2_693x872